Dịch vụ

Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

Tài liệu - Đào tạo

Các quy trình tổ chức đào tạo được xác định có sự phối hợp chặt chẽ giữa việc ứng dụng công nghệ thông tin và con người, đặt rõ vai trò của hệ thống công nghệ thông tin cũng như của từng cá nhân khi làm việc với hệ thống. Các quy trình bao gồm hết các hoạt động trong việc tổ chức đào tạo như tuyển sinh, nhập học, xếp lớp, tổ chức khóa học, đánh giá học viên.

Văn bản pháp luật

Văn bản mới - Văn bản pháp luật mới ban hành, Nghị định mới, Thông tư mới, Công văn mới nhất vừa được ban hành, Văn bản chính sách mới do Quốc hội, ban hành