Các quy trình tổ chức đào tạo được xác định có sự phối hợp chặt chẽ giữa việc ứng dụng công nghệ thông tin và con người, đặt rõ vai trò của hệ thống công nghệ thông tin cũng như của từng cá nhân khi làm việc với hệ thống. Các quy trình bao gồm hết các hoạt động trong việc tổ chức đào tạo như tuyển sinh, nhập học, xếp lớp, tổ chức khóa học, đánh giá học viên.