Đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Bước 1: Vào HTKK

Thuế TNCN-> Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (mẫu 02TH)

Bước 2: Đăng nhập MST

Bước 3: Kiểm tra xem tờ khai 02TH đã được đăng ký để nộp chưa

Nếu chưa thì vào:  Khai thuế => Đăng ký tờ khai

Bước 4: Khai thuế và Nộp tờ khai XML

TRA CỨU XEM ĐÃ NỘP TỜ KHAI THÀNH CÔNG CHƯA

Tra cứu xem NPT đã nộp được chưa vào tài khoản MST (không có –QL) => Tra cứu – thông báo khai thuế- v/v cấp mst cho NPT.

Lưu ý:
– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh khi đã được cấp MST
– Không có MST thì không được làm cam kết
– Mỗi một lần đến công ty mới phải đăng ký lại NPT 1 lần