Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT

  CT TNHH DV KẾ TOÁN N&V                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–                                                                   ———————————

      Số: 001/UQ-2020

Hà Nội, Ngày 30 tháng 09 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

– Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung  ủy quyền cụ thể như sau:

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà): Nguyễn Võ Huyền Dương

Chức vụ: Tổng Giám đốc CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN N&V

Số Hộ chiếu: N1709990            Ngày cấp:  05/08/2014           Nơi cấp: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị Thu Thảo

Chức vụ: Nhân viên kế toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN N&V

Số CMND: 013399405           Ngày cấp:  18/04/2011           Nơi cấp: CA Hà Nội

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

– Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.

– Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán N&V.

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN                                                         NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                                           (Ký, ghi rõ họ và tên)