Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho HĐSXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT

Theo khoản 9, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi khoản 2, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.

Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

1. Trường hợp tách riêng được số thuế GTGT đầu vào của hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

Thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế thì được khấu trừ toàn bộ

Thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế thì không được khấu trừ.

2. Trường hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT của hoạt động chịu thuế và không chịu thuế.

Số thuế GTGT đầu vào dùng chung được khấu trừ sẽ được tính theo tỷ lệ (%) giữa:

Doanh thu chịu thuế GTGTdoanh thu không phải kê khaitính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra. (bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được)

  • Phân bổ hàng tháng, quý

Tùy vào kỳ kê khai tháng (hoặc quý) của DN, DN tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ mua vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế GTGT được khấu trừ trong tháng/quý.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Thuế GTGT đầu vào dùng chung * (DT chịu thuế + DT không phải kê khai, tính nộp) / Tổng doanh thu

  • Tính lại số thuế được khấu trừ cả năm

Đến cuối năm, DN phải thực hiện tính phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để tiến hành điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.

Công thức tính lại thuế GTGT được khấu trừ cả năm:

Thuế GTGT dùng chung được khấu trừ cả năm = Thuế GTGT dùng chung của cả năm * (DT chịu thuế cả năm + DT không phải kê khai, tính nộp cả năm) / Tổng doanh thu cả năm.

Ví dụ

Công ty A có 2 hoạt động kinh doanh là: bán máy tính (chịu thuế) và bán phần mềm (không chịu thuế)

Trong năm N có số liệu phát sinh như sau:

Hóa đơn đầu vào:       – HĐ thuê văn phòng 100.000.000 đ, VAT 10.000.000đ

HĐ mua máy tính về để bán: 400.000.000đ, VAT 40.000.000đ

Hóa đơn đầu ra:         – HĐ bán phần mềm: 150.000.000đ

– Hóa đơn bán máy tính: 550.000.000đ, VAT 55.000.000đ

Doanh thu thu từ tiền phạt vi phạm hợp đồng: 50.000.000đ

Do HĐ mua máy tính về bán là đầu vào phục vụ cho HĐSXKD chịu thuế nên được khấu trừ toàn bộ số tiền là 40.000.000đ

Hóa đơn thuê văn phòng dùng chung cho cả hoạt động chịu thuế và không chịu thuế nên cuối kỳ tiến hành phân bổ:

Số thuế GTGT đầu vào dùng chung được khấu trừ

= 10tr *(550tr+50tr)/(550tr+50tr+150tr) = 8tr

Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm = 8tr + 40tr = 48tr

Trên đây là hướng dẫn chung về cách phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế!