Hoá đơn xuất cùng một ngày có giá trị > 20 triệu có được khấu trừ

Nhiều hoá đơn xuất cùng 1 ngày có Tổng giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT và có được cho vào chi phí hợp lý khi tín...

Câu hỏi

Nhiều hoá đơn xuất cùng 1 ngày có Tổng giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT và có được cho vào chi phí hợp lý khi tín...

Trả lời

Theo Công văn 18357/CT-HTr ngày 11/04/2016 và Công văn 51140/CT-HTr ngày 05/08/2015 của Cục thuế TP. Hà Nội quy định:

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 747/PC-TCT ngày 16/7/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế của Độc giả Trần Thị Thu Hiền (SĐT: 0944478175; Email: [email protected]) do Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:
Trường hợp sai sót kế toán của năm trước được phát hiện vào năm sau sau khi đơn vị đã nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Luật Kế toán 2015. Theo đó đơn vị phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.

Việc điều chỉnh thực hiện vào số liệu phát sinh của năm phát hiện sai sót, không điều chỉnh vào số dư đầu kỳ. Khi thực hiện điều chỉnh số liệu, kế toán đơn vị cần căn cứ vào đầy đủ tài liệu có liên quan.