Cập nhật các loại văn bản pháp luật mới ban hành bao gồm: Luật, Nghị định, Thông tư, Công văn, văn bản khác...

do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

1
Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN
Ban hành
Áp dụng
2
Thông tư 03/2021/TT-BTC Hướng dẫn Miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học & công nghệ quy định tại NĐ 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của chính phủ về doanh nghiệp khoa học, công nghệ
Ban hành
Áp dụng
3
Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật thuế TNCN và nghị định 65/2013/NĐ-CP
Ban hành
Áp dụng
4
Thông tư 96/2016/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Ban hành
Áp dụng
5
Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT
Ban hành
Áp dụng
6
Thông tư Hướng dẫn về về quản lý hoàn thuế GTGT số 99/2016/TT-BTC
Ban hành
Áp dụng