Văn bản mới - Văn bản pháp luật mới ban hành, Nghị định mới, Thông tư mới, Công văn mới nhất vừa được ban hành, Văn bản chính sách mới do Quốc hội, ban hành

1
Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
Ban hành
Áp dụng
2
Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán danh nghiệp vừa và nhỏ
Ban hành
Áp dụng
3
Thông tư 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Ban hành
Áp dụng