Thông tư 03/2021/TT-BTC Hướng dẫn Miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học & công nghệ quy định tại NĐ 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của chính phủ về doanh nghiệp khoa học, công nghệ

Xem đầy đủ tại đây