Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

Xem đầy đủ tại đây